Nota spółka z. o. o.

Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych

Oferta

Usługi Badania Sprawozdań Finanasowych

Zakres usług badania sprawozdań finansowych

W ramach realizowanej od 1993 roku działalności audytorskiej “NOTA” Sp. z o.o. wykonała na podstawie umów odnawianych w kolejnych latach lub umów o wieloletniej współpracy badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej i zróżnicowanym przedmiocie działalności.

W kręgu biegłych rewidentów, wykonujących badania w imieniu Gdańskiej Kancelarii Ekspertów Księgowych “NOTA” Sp. z o.o. oraz z nią współpracujących, są osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym (wieloletni główni księgowi z dyplomami biegłych rewidentów). W zespole tym dominują ludzie młodzi, łatwo nawiązujący kontakt z osobami współpracującymi, sprawnie wykonujący powierzone im zadania, zaangażowani w wykonywanie usług audytorskich w sposób profesjonalny i z poczuciem odpowiedzialności.

Celem badania jest uzyskanie przez zespół biegłych rewidentów Gdańskiej Kancelarii Ekspertów Księgowych “NOTA” Sp. z o.o., podstaw do wyrażenia opinii o tym czy, zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny, prawdziwy i poprawny obraz działalności gospodarczej oraz sytuacji finansowej jednostki.

Rzetelność, fachowość i elastyczność naszego działania nakierowana jest na pełne zaspokojenie potrzeb Zleceniodawcy w zakresie rachunkowości i finansów. stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta – wydanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Harmonogram przeprowadzania badania.

Badanie przeprowadzane jest w siedzibie jednostki i obejmuje badanie: dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, możliwości stosowania polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, zachowania ciągłości bilansowej oraz zgodności zakładowego planu kont z przepisami ustawy o rachunkowości, oceny systemu obiegu dokumentów oraz zespołu środków kontrolnych, księgowych i organizacyjnych, składających się na system kontroli wewnętrznej badanej jednostki, zgodności regulaminów z odpowiednimi przepisami,sprawozdania finansowego obejmującego:

 • bilans;
 • rachunek zysków i strat;
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • transakcji z podmiotami powiązanymi;
 • rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
 • rezerw na zobowiązania;
 • odpisów aktualizujących wartość należności;
 • wyceny instrumentów finansowych i inwestycji długoterminowych;

Po zakończeniu badania następuje sporządzenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 września 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dostosowujemy do potrzeb badanej jednostki przy uwzględnieniu czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie.

Metody i techniki badania sprawozdań finansowych

Metody badania:

 • zagadnienia istotne i o niewielkiej zbiorowości – objęte są badaniem pełnym,
 • operacje gospodarcze masowe i duże zbiory dokumentów – objęte są badaniem metodą doboru prób.

Techniki badania:

 • badanie z natury (przegląd najważniejszych środków trwałych, wyrywkowe sprawdzenie stanu zapasów),
 • obserwacja (przebiegu spisów z natury, funkcjonowania kontroli wewnętrznej),
 • analityczny przegląd dokumentów organizacyjno-prawnych i księgowych.

Do realizacji zlecenia w zakresie badania sprawozdania finansowego typujemy zespół biegłych rewidentów i działających pod ich nadzorem asystentów.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres usług

Równolegle z działalnością audytorską od piętnastu lat Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych NOTA Sp. z o.o. prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem nowoczesnych zasad organizacji rachunkowości wykonując:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów.,
 • sporządzanie rozliczeń z ZUS-em i urzędami skarbowymi
 • nadzór i pomoc w samodzielnym prowadzeniu ksiąg przez jednostki
 • ocenę ksiąg rachunkowych wraz z pomocą w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości

Metody i techniki usługowego prowadzenia ksiąg

Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy zgodnie z życzeniem Klientów, w zależności od ich potrzeb na dwa sposoby, a mianowicie:

 • w BIURACH OBSŁUGI KLIENTA należących do Gdańskiej Kancelarii Ekspertów Księgowych NOTA Sp. z o.o., wyposażonych w nowoczesny sprzęt biurowy i odpowiednie oprogramowanie ;
 • w siedzibie ZLECENIODAWCY , oddając do jego dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę księgową, a jeśli zachodzi taka potrzeba to również sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Usługowe prowadzenie spraw kadrowo - płacowych

Zakres usług

 • przygotowywanie zgodnie z wytycznymi Klienta list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno prawnych:
 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ZUS , dotyczących sporządzania deklaracji rozliczeniowych i innych wymaganych prawem dokumentów;
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych i innych okresowych deklaracji PIT przewidzianych przepisami prawa w tym zakresie ;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz innych spraw kadrowych;
 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Metody i techniki usługowego prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy zgodnie z życzeniem Klientów, w zależności od ich potrzeb na dwa sposoby, a mianowicie:

 • w BIURACH OBSŁUGI KLIENTA należących do Gdańskiej Kancelarii Ekspertów Księgowych NOTA Sp. z o.o., wyposażonych w nowoczesny sprzęt biurowy i odpowiednie oprogramowanie ;
 • w siedzibie ZLECENIODAWCY , oddając do jego dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę księgową, a jeśli zachodzi taka potrzeba to również sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Wyceny Przedsiębiorstw, Ekspertyzy, Audyty Projektów,
Dotacje UE oraz inne usługi consultingowe

Zakres usług

 • wycena Przedsiębiorstwa – transakcje sprzedaży firm,
 • sporządzanie prospektów emisyjnych dla spółek akcyjnych zgodnie z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i warunkami obrotu publicznego akcji
 • wyceny aportów rzeczowych w spółkach prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego.
 • audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe dla celów przekształceń i “fuzji” spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych
 • ekspertyzy dla potrzeb Prokuratury i Sądów,
 • DUE DILIGENCE
 • doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, ekspertyzy ksiąg rachunkowych;
 • doradztwo w zakresie sporządzania BIZNES PLANÓW oraz prowadzenia rachunkowości zarządczej
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości

Metodologia wyceny wartości przedsiębiorstwa

 • Metoda majątkowa – oparta jest na analizie stanu ewidencyjnego oraz stanu skorygowanej wartości majątku przedsiębiorstwa
 • Metoda dochodowa – oparta jest na zdyskontowanych przyszłych strumieniach pieniężnych netto w założonym okresie zwrotu kapitału. W podejściu dochodowym analizujemy możliwość generowania przez jednostkę gospodarczą dochodu pieniężnego. Wycenę wartości rynkowej strumieni pieniężnych z działalności w poszczególnych latach liczymy jako różnicę między wpływami ze sprzedaży, a kosztami operacyjnymi, finansowym i nakładami inwestycyjnymi bieżącymi w środki trwałe i obrotowe. Spośród metod dochodowych stosujemy często metodę opartą na przepływach pieniężnych (Cash flow`s) w wariancie z wartością rezydualną.

Metodologia sporządzania DUE DILIGENCE

Metodologia sporządzania Due Diligence sprowadza się do przeprowadzenia obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa , mającej na celu określenie słabych i mocnych stron oraz wskazanie pól potencjalnych zagrożeń , co umożliwi Zleceniodawcy :

 • oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmującego zarówno ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo, jak również ryzyko związane z branżą na której działa przedsiębiorstwo;
 • wypracowanie strategii negocjacyjnej przy transakcji, uzyskanie dodatkowych argumentów negocjacyjnych;
 • właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji;
 • uzyskanie informacji pozwalających na zaplanowanie procesu integracji podmiotu w ramach nowej struktury własnościowej;

Mamy 15 lat doświadczenia na rynku usług audytorskich