Nota spółka z. o. o.

Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych

Informacje ogólne o firmie

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213691, z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł, opłaconym w całości.

Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych

Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych “Nota” Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 1993 roku i prowadzi działalność audytorską nieprzerwanie od piętnastu lat.

Numer na Krajowej Liście Podmiotów Uprawnionych Do Badania Sprawozdań Finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów: 688

Dane identyfikacyjne

Numer identyfikacji podatkowej : 584-090-20-84
Numer REGON: 190256114
Numer na Krajowej Liście Podmiotów Uprawnionych Do Badania Sprawozdań Finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów: 688

Zarząd

Prezes Zarządu - Ewa Kuźma - biegły rewident nr 7072
Członek Zarządu – Wioletta Kuśnierkiewicz - biegły rewident nr 11376

Stan zatrudnienia

11 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym; biegli rewidenci, księgowi posiadający świadectwa Kwalifikacyjne Ministra Finansów , samodzielni księgowi oraz zespół biegłych rewidentów , księgowych , doradców podatkowych, radców prawnych współpracujących w zakresie realizacji Projektów na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – odnawiana corocznie.
POLISA UBEZPIECZENIOWA NR 83/168/2008.

Struktura organizacyjna:

Biuro Zarządu - siedziba 80-880 Gdańsk ul. Lastadia 35 lokal 2

Biuro Obsługi Klienta NR 1 Gdańsk ul. Lastadia

Biuro Obsługi Klienta NR 2 Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha

Biuro Obsługi Klienta NR 3 Rumia ul. Młyńska

Biuro Obsługi Klienta NR 4 Gdańsk ul. Tokarska

Biuro Obsługi Klienta NR 5 Jastrzębia Góra ul. Rozewska

MISJA

Naszą misją jest dostarczanie Klientom pakietu wszechstronnych usług księgowych, które ułatwiają generowanie rzetelnych informacji gospodarczych , stanowiących podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji w celu osiągania sukcesów gospodarczych.

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem.

WIZJA

Wizja Zarządu i Pracowników Gdańskiej Kancelarii Ekspertów Księgowych NOTA Sp.z o.o. opiera się na łacińskim określeniu LUCIDUS ORDO – jasny układ, przejrzysta konstrukcja.. Dążymy do rozwijania odpowiedzialnych, kompetentnych i dobrze zorganizowanych działań pomiędzy Klientami a pracownikami Spółki, w celu zbudowania bezpiecznej , stabilnej i długofalowej współpracy gospodarczej.

WARTOŚCI

Bezstronność i odpowiedzialność - nadrzędna reguła obowiązująca w kształtowaniu relacji pomiędzy Firmą a Klientami.

Kompetencje - kluczowe zdolności i umiejętności pracowników Firmy ,wspomagające osiąganie sukcesów przez naszych Klientów.

Sprawna organizacja – zestaw głównych reguł, według których skonstruowany jest system zarządzania Firmą i świadczenie usług.

Relacje z Klientami - polegają na stosowaniu nowoczesnej strategii efektywnego zarządzania , którego istotą OUTSOURCING. Strategia ta pozwala obniżyć koszty działalności oraz zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług.

Mamy 15 lat doświadczenia na rynku usług audytorskich